منوی سایت نقش مهمی را در راهنمایی کاربر در هنگام ناوبری در سایت ایفا می کند. در واقع منوی نویگشین (Navigation)   بخش مهمی از سایت تلقی می شود که در طراحی سایت باید به آن دقت ویژه ای نمود. تعداد کمی از طراحان سایت به این بخش از طراحی سایت توجه ویژه دارند. یک

… ادامه