طراحی سایت اتحادیه حمل و نقل مشهد توسط رایان

طراحی سایت اتحادیه حمل و نقل مشهد به استودیو طراحی سایت رایان واگذار شد. در راستای تحقق شهر الکترونیک ، سعی همه سازمانها و نهادهایی که به نحوی با اشخاص یا بنگاه های تجاری در ارتباط هستند بر ارائه خدمات الکترونیکی به مراجعانشان است . سایت این اتحادیه نیز به منظور اطلاع رسانی و ثبت شکایات اعضا اتحادیه و معرفی اصناف آن راه اندازی خواهد شد.

نظر شما چیست؟